Igrišča

 

Šmartno ob Paki, 14.04.2014

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja pogoje in način oddajanja športnih objektov in športnih površin, ki so v lasti Občine Šmartno ob Paki.

 

Upravljalec javnih športnih objektov in površin iz prvega odstavka tega člena je:

 • OŠ Bratov Letonje Šmartno ob Paki (v času pouka športne vzgoje, šolskih interesnih dejavnosti osnovnih šol in športnih dnevov).
 • ŠD Šmartno ob Paki.

 

2. člen

Uporaba in upravljanje obsega naslednje objekte in površine:

 • nogometno igrišče z umetno travo,
 • odbojkarsko igrišče,
 • prireditveni prostor ŠD Šmartno ob Paki z odprto kuhinjo, sanitarijami ter igriščema za odbojko in nogomet (umetna trava).
 • Glavno in pomožno nogometno igrišče.

 

3. člen

Uporaba športnih objektov in površin je namenjena za naslednje dejavnosti:

 • izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v skladu z zakonom,
 • izvajanje športnih aktivnosti,
 • organizacijo športnih, kulturnih in drugih prireditev v domeni društev, klubov, zavodov, fizičnih ali pravnih oseb.

 

 

 

II. PRAVILA UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN

 

4.člen

Vsi uporabniki in obiskovalci so dolžni spoštovati ta pravilnik ne glede na čas in namen uporabe igrišč.

 

 • Odgovorna oseba mora svojo skupino/obiskovalce seznaniti s tem pravilnikom.
 • Vsaka prireditev na igriščih mora biti predhodno dogovorjena z upraviteljem in usklajena z urnikom.
 • Po končanih aktivnostih je uporabnik dolžan upravljalcu predati vse pripadajoče športne objekte v takšnem stanju, kot je bilo pred uporabo.
 • Uporaba vseh objektov, določenih v tem pravilniku, je na lastno odgovornost.

 

Prepovedano je:

 • Prestopanje ograje igrišč in nasilno vdiranje na območje igrišč (obravnava se kot kršitev javnega reda in miru).
 • Premeščanje opreme, športnega orodja in ostalih predmetov na igrišču oz. prireditvenem prostoru.
 • Vnašanje steklenic in drugih predmetov, ki bi utegnili povzročiti škodo.
 • Vnašanje alkoholnih pijač na igrišče.
 • Poškodovati/uničevati opremo ali igrišče.
 • Nenadzorovano odlaganje smeti.
 • Vršiti malo in veliko potrebo izven sanitarnih prostorov
 • Na igriščih uporabljati naprave in atribute, ki so v nasprotju s predvideno uporabo in s katerim se ogroža druge navzoče ali sebe!

 

Odgovorna oseba uporabnika v času uporabe objektov in površin odgovarja za vse morebitne poškodbe objektov ali inventarja, povzročene namerno ali iz malomarnosti.

III. USKLAJEVANJE URNIKOV IN OBRATOVALNI ČAS

5. člen

Pri usklajevanju in pripravi urnika uporabe športnih objektov in površin mora upravljavec upoštevati naslednji vrstni red uporabnikov:

 

I. prioriteta:

Redna športna vzgoja in interesna športna vzgoja Osnovne šole Bratov Letonje Šmartno ob Paki. Prednostna uporaba se praviloma nanaša na termin v času šolskega pouka od ponedeljka do petka od 8:00 do 14:00 ter ob športnih dnevih šole.

 

II. prioriteta:
Program Športnega društva Šmartno ob Paki (organizirane vadbe, tekmovanja…)

 

III. prioriteta:

Športna in ostala društva/klubi – izvajalci letnega programa športa imajo za izvajanje programa pri uporabi športnih objektov prednost.

 

IV. prioriteta:
Ostali uporabniki.

 

6. člen

 

Upravljalec vodi posebno dnevno evidenco uporabe in udeležbe udeležencev pri vadbi v športnih objektih.

Iz evidence morajo biti razvidni naslednji podatki:

 • naziv uporabnika,
 • čas uporabe,
 • odgovorna oseba uporabnika.

7. člen

Praviloma se športni objekti uporabljajo do 22. ure, oziroma v skladu s sprejetim urnikom upravljavca.

 

Društva in klubi uporabljajo športne objekte za vadbo in tekmovanja v skladu s svojim programom in dogovorom z upraviteljem tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter v času šolskih in letnih počitnic. Po potrebi se za takšen način uporabe lahko dogovorijo tudi drugi uporabniki.

 

Uporabniki v času uporabe objektov odgovarjajo za red in disciplino ter pravilno uporabo športnih objektov, na javnih prireditvah pa morajo zagotoviti svojo varnostno službo oziroma redarje, ki bodo skrbeli za red in mir na prireditvi.

 

IV. UPORABNINA IN CENIK UPORABE OBJEKTOV ŠD ŠMARTNO OB PAKI

 

Uporabnina vključuje stroške ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, vode, stroške za potrošniški material, ki je potreben za redno vzdrževanje objekta (čistila, sanitarni material, žarnice…), druge materialne stroške, povezane z obratovanjem športnih objektov.

 

Vsa igrišča je potrebno predhodno rezervirati pri ge. Nermini Tajnšek (031 270 849). Športni objekt je rezerviran ob izpolnitvi obrazca za rezervacijo in plačilom 50 % avansa. Ostalih 50 % se plača neposredno pred pričetkom uporabe športnih objektov. S podpisom ob rezervaciji odgovorna oseba jamči, da bo pri uporabi delovala v skladu s tem pravilnikom in da bo z njim seznanila tudi vse ostale udeležence.

8. člen

Cenik uporabe objektov:

Cenik uporabe športnih objektov

Odbojkarsko igrišče

dnevni termin (brez reflektorjev)

nočni termin (z reflektorji)

člani ŠD Šmartno ob Paki

8 €/h

10 €/h

ostali uporabniki

12 €/h

15 €/h

Nogometno igrišče z umetno travo

dnevni termin (brez reflektorjev)

nočni termin (z reflektorji)

člani ŠD Šmartno ob Paki

15 €/h

20 €/h

ostali uporabniki

20 €/h

25 €/h

Prireditveni prostor z odprto kuhinjo in sanitarijami + igrišče za odbojko in nogomet (umetna trava)

pon-čet*

pet-ned*

člani ŠD Šmartno ob Paki

30 €/dan

35 €/dan

ostali uporabniki

35 €/dan

45 €/dan

* V primeru uporabe reflektorjev je doplačilo 5€/h uporabe

Nogometna igrišča

Glavno igrišče

Pomožno  igrišče

člani ŠD Šmartno ob Paki

100 €/h

45 €/h

ostali uporabniki

120 €/h

60 €/h

Vse cene vključujejo DDV.
Vsaka 10 ura najema je brezplačna.

 

9. člen

Ta pravilnik se objavi in začne veljati z dnem 22.4.2014.

 

ŠD Šmartno ob Paki

Ferdinand Krbavac, predsednik

————————————————————————————–

Osrednji stadion v Šmartnem je ena bolj prepoznavnih zgradb v občini. Skozi leta prenov je dobil sedanjo podobo s pokrito pločevinasto streho nad tribuno, ki sprejme 717 gledalcev. Celotni štadion pa sprejme okoli 1500 ljudi. Opremljen je s sanitarijami, manjšim bifejem in z možnostjo dostopa invalidnim osebam.

Ob sobotah in nedeljah tu igrajo vse selekcije matičnega kluba.

stadion-google-map

vir: stadioni.org

stadion-smartno-ob-paki-glavno

vir: stadioni.org

Pomožna igiršča so cca 500 metrov oddaljena od centralnega stadiona in so namenjena izklučno treningu.

vir: stadioni.org

vir: stadioni.org

 

Comments are closed